Journal
  • Publication
  • Journal
Conducting surface layers formed by hydrogenation of O-implanted β-Ga2O3
Year 2023
Journal J. Alloys Compd.
Author Alexander Y Polyakov, AA Vasilev, IV Shchemerov, AV Chernykh, IV Shetinin, EV Zhevnerov, AI Kochkova, PB Lagov, AV Miakonkikh, Yu S Pavlov, UA Kobets, In-Hwan Lee, A Kuznetsov, SJ Pearton
.