Journal
  • Publication
  • Journal
Crystal orientation dependence of deep level spectra in proton irradiated bulk β-Ga2O3
Year 2021
Journal J. Appl. Phys.
Author AY Polyakov, NB Smirnov, IV Shchemerov, AA Vasilev, AI Kochkova, AV Chernykh, PB Lagov, Yu S Pavlov, VS Stolbunov, TV Kulevoy, IV Borzykh, In-Hwan Lee, Fan Ren, SJ Pearton
.